Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EJP CONCERT – Nadnárodná výzva 2017

Aktualita

Oblasti
  • EURATOM
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Predpokladaný harmonogram výzvy:

Otvorenia:  Február 2017

Uzávierka predkladania:  Apríl 2017.

Viac informácií:  Preliminary announcement.