Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EIP – Podpora inovácií v poľnohospodárstve

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Vesmír

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým patrilo úvodné slovo a odprezentovanie problematiky EIP z pohľadu MPRV SR. Odborný program konferencie obohatili svojimi príspevkami prednášajúci z Belgicka, Rakúska, Fínska a Maďarska, najmä objasnením implementácie a štruktúry fungovania EIP v rámci ich krajín a uvedením príkladov dobrej praxe.

Viac informácií