Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EDMA – Európska mediálna agentúra pre šírenie informácií

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

EDMA (Európska mediálna agentúra pre šírenie informácií) bola zriadená v júli 2017 s jedným ambicióznym cieľom – zosúladiť všetky výskumné projekty EÚ na jednom mieste a šíriť projekty inovatívnym a otvoreným prístupom (open access).

So skúsenosťami trvajúcimi viac ako 15 rokov, prevažne rozvíjajúcimi sa platformami a publikáciami pre vedecké komunity v Európe, tím EDMA teraz spúšťa špecifický portál za účelom priblíženia vedy širokým masám. Prvých 18 mesiacov je za nami a sme nesmierne hrdí na to, čo sme dosiahli a budeme naďalej rásť ako komunita venovaná posilňovaniu vedy.

Otvorený prístup je bezprostredná a vyvíjajúca sa budúcnosť výskumu – chceme pomôcť pri jeho formovaní !

Radi by sme Vás pozvali, aby ste dostávali bezplatnú digitálnu kópiu časopisu The Repository Journal (PRj), ktorý bol prvýkrát vydaný v apríli 2019. Vytvára priestor pre prezentáciu prebiehajúcich a ukončených výskumných projektov financovanýchz  EÚ. PRj poskytuje platformu na šírenie informácií ako žiadna iná a pripraví pôdu pre budúce publikácie o otvorenom prístupe k projektom. Nové vydanie bude distribuované každé 3 mesiace publiku, ktoré presahuje 100.000 ľudí z celej Európy, a zvýrazní obmedzený počet projektov a postup ich výskumu.

Viac informácií  a bezplatný odber nájdete po kliknutí na:

https://www.europeandissemination.eu/the-project-repository-journal