Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Dotazníkový prieskum

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako hostiteľská inštitúcia Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo v novembri 2019 dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v tomto európskom programe.

Cieľom dotazníkového prieskumu je zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti slovenských subjektov v projektoch v rámci tohto programu. Snahou dotazníkového prieskumu je objasniť, čo motivuje organizáciu zúčastniť sa projektov programu Horizont 2020 a naopak,  čo sú prekážky vedúce k nízkej aktivite v tomto programe. Jeho cieľom je tiež poskytnúť spätnú väzbu od slovenských organizácií týkajúcu sa systému národnej podpory programu Horizont 2020 a  získať prípadné návrhy na zlepšenie činnosti.

Na základe získaných údajov navrhneme odporúčania, ktoré by mohli viesť k vyššej miere úspešnosti slovenských subjektov v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).

Vyplnenie dotazníka netrvá viac ako 10 minút.  Ak nám v závere dotazníka zanecháte Váš e-mailový kontakt, pošleme vám výsledky prieskumu.

Dotazník na vyplnenie.

zverejnené: 16.11.2019, kas