Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Dodatočné navýšenie rozpočtu programu Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019, ktorý má poskytúť v roku 2019 dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 100 miliónov EUR na program Horizont 2020 a Erasmus+.

Cieľom navýšenia rozpočtu je posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+. Navýšenie rozpočtu Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 o dodatočných 80 miliónov EUR na činnosti a výskumné projekty v oblasti dopravy, nových vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti v rámci pilotnej iniciatívy Európskej rady pre inováciu by mohli podporiť opatrenia zamerané na zmenu klímy a prispieť k multidisciplinárnemu preskúmaniu nových možností vývoja v oblasti čistej, kompaktnej a nízko-nákladovej výrobe energie:

Európska komisia navrhuje vyčleniť 34,6 miliónov EUR pre rozpočtovú položku programu Horizont 2020 (08 02 03 04 Vybudovanie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a hladko funguje) s cieľom posilniť podporu pre opatrenia v roku 2019 zamerané proti zmene klímy, a to najmä pokiaľ ide o batérie, ekologické vozidlá a ekologickejšiu leteckú dopravu.

Európska komisia navrhuje vyčleniť ďalších 45,4 miliónov EUR pre rozpočtovú položku programu Horizont 2020 (08 02 01 02  Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti) s cieľom zvýšiť sumu na „prelomovú bezemisnú výrobu energie na dosiahnutie úplnej dekarbonizácie“ a na „energetiku a technológie súvisiace so zmenou klímy“. Akcia bude podporovať najmä multidisciplinárne preskúmanie nových možností vývoja v oblasti čistej, kompaktnej a nízkonákladovej výroby energie so zameraním na samostatné, mobilné alebo prenosné použitie v konkrétnych situáciách. Vyberú sa projekty, ktoré pripravia cestu k úplne novým bezuhlíkovým technológiám ako prostriedku na obmedzenie vplyvu energetického sektora na zmenu klímy.