Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

DIGI-B-CUBE: Podpora pre firmy v oblasti digitalizácie v Bioimaging-Biosensing-Biobanking

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • demografické zmeny a kvalita života
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • ekologická a integrovaná doprava
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • finančné a etické otázky
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Inteligentná
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Potravinová bezpečnosť
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie
 • životné prostredie

Projekt DIGI-B-CUBE pripravuje sériu voucherov pre MSP, ktoré riešia digitalizáciu v oblasti Bioimaging-Biosensing-Biobanking. Ide o inovačné vouchery a podporu pri prefinancovaní cestovných nákladov na podujatia projektu.

Aktuálne sú otvorené cestovné poukážky, ktoré pokrývajú cestovné a ubytovacie náklady pre účastníkov oficiálnych udalostí DIGI-B-CUBE (vrátane cestovných a ubytovacích nákladov a konferenčných poplatkov za účasť na satelitných podujatiach, t. j. organizovaných alebo spoluorganizovaných konzorciom DIGI-B-CUBE).

Tieto podujatia budú oznámené na webovej stránke DIGI-B-CUBE zamerané na digitalizáciu v oblasti Bioimaging-Biosensing-Biobanking.

Malé a stredné podniky (MSP) sa môžu prihlásiť online prostredníctvom platformy spolupráce DIGI-B-CUBE. Prihlášky posúdi partner DIGI-B-CUBE, ktorý organizuje podujatie. Cestovné poukážky sa budú udeľovať podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“ a budú závisieť od prideleného / dostupného rozpočtu cestovného poukazu.

Poukážky sú pre MSP pôsobiace v zdravotníctve, biotechnológii, biofarmakológií, IT alebo príbuzných odvetviach. Maximálna výška náhrady za každý cestovný poukaz je 2 000 EUR.

Projekt pripravuje aj väčšie vouchery:

 • prototypy (20 000€)
 • vývoj kustomizovaných riešení (50 000€)
 • coworking disruption lab voucher (10 000€)

Viac informácií o výzvach: DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE je súčasťou projektov kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. 

Zdroj: digibcube.eu, zverejnené: 2.12.2019, autor: IvFi/lda