Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Deň koordinátorov existujúcich grantov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 11. apríla 2019 zorganizuje Európska komisia „Deň koordinátorov“ pre koordinátorov existujúcich grantov. Cieľom podujatia je vysvetliť podrobnosti o príprave zmien a doplnkov grantov a reportov/správ. Uskutoční sa v budove Charlemagne v Bruseli od 9.30 do 17.00 h. Podujatie je určené hlavne pre koordinátorov grantov, ale aj ostatným účastníkom projektov a samozrejme pre NCP, ktorí sú vítaní aj v závislosti od dostupnosti miest.

http://h2020.cvtisr.sk/sk/podujatia/den-koordinatorov.html?page_id=3874