Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ďalší projekt so slovenskou účasťou podporený z Programu HORIZONT 2020

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok a
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sú zapojené do
medzinárodného projektu ARCH zameraného na zvyšovanie odolnosti historických
oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám.

V rámci výzvy Európskej komisie na predkladanie projektových
návrhov H2020-LC-CLA-2018-2 bol schválený na financovanie medzinárodný projekt
so slovenskou účasťou. Projekt podporený grantom rámcového programu EÚ HORIZONT
2020 pre podporu výskumu a inovácií je zameraný na aplikovaný výskum a na
štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok
nepriaznivými prejavmi zmeny klímy akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce
sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby ochrany
a revitalizácie historického dedičstva v kontexte mestského rozvoja a
územného plánovania. Do implementácie projektu v období od júna 2019 do
mája 2022 je zapojených 15 partnerov z Nemecka, Španielska, Talianska,
Írska a Slovenska – vrátane zapojených pilotných miest projektu –
Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko).
Slovenskými partnermi projektu sú Hlavné mesto SR Bratislava, Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského.

Hlavnými výzvami slovenských partnerov projektu bude
v spolupráci s medzinárodným tímom analýza súčasného stavu
negatívnych vplyvov zmeny klímy a súvisiacich dopadov na historické
centrum mesta, zhodnotenie zraniteľnosti historicky a kultúrne významných
lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť
vhodné postupy ich adaptácie už v  procese posudzovania investičných
činností ako aj zohľadnenie ich zraniteľnosti pri tvorbe strategických
dokumentov. Projekt pomôže hľadať riešenia ako neinvazívne implementovať
adaptačné opatrenia vo vzťahu k pamiatkovo chráneným objektom v lokalitách,
ktoré sú rizikové z hľadiska klimatických javov, napr. mestských tepelných
ostrovov, prívalových dažďov, sucha, a pod.

Projekt ARCH sa zaradí do skupiny excelentných projektov prestížneho európskeho programu HORIZONT 2020 a na príklade vybratých miest aj Bratislava získa svoje vlastné nástroje pre modelovanie rizík vplyvov a ohrození pamiatkovo chránených historických oblastí miest a na tvorbu
vhodných adaptačných opatrení umožňujúcich lepšie odolávať nepriaznivým prejavom  klimatickej zmeny, pripraviť vhodné metodické postupy a manuály s
zohľadnením zásad pamiatkovej ochrany a európskych štandardov.

Zdroj: CORDIS – H2020 projects https://cordis.europa.eu/project/rcn/223249/factsheet/en

https://www.bratislava.sk/sk/sprava/hlavne-mesto-je-zapojene-do-medzinarodneho-projektu-arch-v-oblasti-klimatickej-adaptacie-miest