Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

CloudiFacturing: Granty pre MSP pre oblasť využitia cloudových výpočtových procesov pri výrobe

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

CloudiFacturing – Cloudifikácia výrobného inžinierstva pre prediktívne digitálne spracovanie – je projekt programu Horizont 2020 v rámci iniciatívy Továrne budúcnosti (FoF), ktorej úlohou je optimalizácia výrobných procesov a výroby pomocou modelovania a simulácie založenej na cloud / HPC (High-performance computing) s využitím online továrenských údajov s pokročilou analýzou dát. Prispieva tak ku konkurencieschopnosti a efektívnosti využívania zdrojov výrobných spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP).

V rámci otvorenej výzvy sa hľadajú inovatívne prípady použitia v kontexte poslania projektu CloudiFacturing. Prípady použitia musia mať jasný priemyselný dopad a zapojenie všetkých zúčastnených strán na základe ich očakávaného prínosu z využívania služieb výpočtového inžinierstva, výroby a pracovných postupov.

Financovanie je 60, prípradne 100 tisíc eur. Predpokladá sa výber a financovanie 7 alebo viac projektov. Uzávierka výzvy je 30. september 2019, 17:00.

V malých konzorciách sa očakáva 2-5 partnerov:

 • end users from the manufacturing sector,
 • Independent Software Vendors (ISVs),
 • engineering or software consultants, aka Value-Added Reseller (VARs),
 • research organisations,
 • High-Performance Computing (HPC) providers,
 • Digital Innovation Hubs,

Viac informácií o výzve

Zdroj: www.cloudifacturing.eu, 16.9.2019, autor: IvFi/lda