Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Cena EÚ pre Ženy inovátorky 2019

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 6. novembra 2018 otvorila Európska komisia v poradí už šiestu edíciu Ceny pre ženy inovátorky s názvom EU Prize for Women Innovators. Hlavným cieľom ocenenia je zvýšiť povedomie verejnosti o vynikajúcej práci žien, ktoré priniesli svoje inovatívne nápady na trh a zároveň inšpirovať novú generáciu inovátoriek.

V kategórii „Women Innovators“ bude udelená prvá cena v hodnote 100.000 EUR.

Špeciálna cena v kategórií „Rising Innovator“, vo výške 50.000 EUR, bude poskytnutá výnimočnej podnikateľke na začiatku svojej kariéry (30 rokov alebo mladšia).

Uzávierka na podávanie prihlášok do šiestej edície ocenenia EU Prize for Women Innovator 2019 je stanovená na 16. januára 2019.

 

 

Podrobnejšie informácie: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en