Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Cena EK pre ženy inovátorky 2018

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia spustila piate vydanie /HORIZONT_2020/Spolocenske_oblasti/wi_prize-2018-postcard.pdf target=“_blank“>Ceny EÚ pre ženy inovátorky, ktoré udeľuje ženám podnikateľkám, ktoré úspešne priniesli svoje inovácie na trh.

Prihláste sa do 15. novembra 2017 a sledujte twitter  #WIPrizeEU.
Komisár pre výskum, vedu a inováciu, Carlos Moedas, uviedol: „Cena EÚ pre ženy inovátorky dáva verejnosti možnosť uznať vynikajúce ženy ako podnikateľky a inšpirovať ostatné ženy, aby nasledovali ich kroky“.
 
Štyri peňažné ceny budú udelené najinovatívnejším ženám:

Prvá cena: 100 000 EUR,

Druhá cena: 50 000 EUR,

Tretia cena: 30 000 EUR,

Cena pre rastúcu inovátorku: 20 000 EUR

Osobitne bude udelená aj cena pre mladé ženy – Cena pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator Award), ktorá získa podporu vo výške 20.000 EUR.
 
Súťaž je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajiny pridruženej k programu Horizont 2020), ktoré:
• Založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh,
• Využili finančné prostriedky na výskum a vývoj zo strany verejného alebo súkromného sektora.

Súťaž je otvorená pre ženy z členských krajín EÚ alebo z krajín pridružených k programu Horizont 2020. Podmienkou je, aby finalistky buď založili, alebo spolu založili úspešné firmy, ktoré vznikli na ich inovatívnych nápadoch.

 

Kritériá oceňovania

 • Originálnosť a predajnosť vyvinutého výrobku alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Žiadosti budú porovnávané napr. podľa počtu patentov / spoločných patentov a ochranných známok.
 • Hospodársky vplyv produktu alebo služby spoločnosti na Európu sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.
 • Spoločenský vplyv produktu alebo služby spoločnosti na Európu bude meraný počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistota vody, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.
 • Vplyv a vedúca úloha súťažiaceho. Súťažiaci by mali vysvetliť, ako ich úloha v spoločnosti ovplyvnila úspech spoločnosti a načrtnúť ich potenciál na posilnenie postavenia iných žien ako lídrov a podnikateľov.

 

Mená víťaziek budú oznámené 8. marca 2018 počas Medzinárodného dňa žien.

 

Ďalšie informácie o kritériách spôsobilosti a kritériá súťaže nájdete tu.

 

Poslať žiadosť

 

Prečo práve cena pre ženy inovátorky?

 

Európa naliehavo potrebuje viac inovátorov, aby zostala konkurencieschopná v nadchádzajúcich desaťročiach a podporila tak hospodársky rast. Ženy sú nedostatočne zastúpené z hľadiska vytvárania inovačných podnikov. Je to nevyužitý potenciál pre Európu, ktorá musí optimalizovať všetky dostupné zdroje, aby zostala konkurencieschopná a našla riešenia našich spoločenských výziev.

Práve preto Komisia v roku 2011 vytvorila Cenu pre ženy inovátorky, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tejto problematike

Viac informácií a prihásenie: