Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BOHEMIA štúdia: scenáre európskej VaV politiky po roku 2030

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia prišla v apríli 2017 so zhrnutím výsledkov tzv. BOHEMIA štúdie, ktorá sa týka budúcich scenárov európskej výskumnej a inovačnej politiky po roku 2030.

BOHEMIA štúdia (Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union ‚s Future Policies in Research and Innovation) predstavuje sedem tzv. megatrendov v oblasti spoločenských výziev a predmetov výskumu a výskumnej politiky. Štúdia sa zaoberá globálnym politickým a sociálno-ekonomickým vývojom, klímou a energetikou, životným prostredím, prírodnými zdrojmi, zdravím, bezpečnosťou a prispôsobivosťou, interakciou ľudí a technológií a vývojom urbanizácie.

Každý z megatrendov je predstavený z hľadiska dvoch scenárov. Prvý scenár informuje o negatívnom strednodobom vývoji bez zmien a druhý scenár nahliada na možný vývoj, pokiaľ bude spoločnosť vedome konať s cieľom negatívne dopady zmeniť.

Zhrnutie štúdie s názvom „New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe“, ktorá uvádza, akým spôsobom môže vhodná výskumno-inovačná politika EÚ zmeniť negatívne dopady, je možné stiahnúť si /Politika_VaVaI/BOHEMIA-summary.pdf target=“_blank“>tu.