Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BIOHORIZON Brokerage Event 2019

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Registrácia na BioHorizon brokerage event 2019 je otvorená!

 

3. júla 2019 sa môžeme stretnúť v Bruseli na medzinárodnej partnerskej burze „BioHorizon brokerage event“, čo nám dáva príležitosť

 • prezentovať, diskutovať a rozvinúť svoju myšlienku na medzinárodnej úrovni
 • nadviazať medzinárodné kontakty a spoluprácu
 • iniciovať nastavenie konzorcií „horizontového“ projektu
 • získať personalizované poradenstvo a podporu priamo, „z prvej ruky“od národných kontaktných bodov a zástupcov Európskej komisie

Viac info na https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
Registrácia na B2Match: https://foodbrokerage2019.b2match.io/

Burza je sprievodnym podujatím oficiálneho informačného dňa.

alebo u svojho BIO NCP Natasa HURTOVA