Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Biela kniha o budúcnosti Európy 2017

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Radi by sme Vás informovali, že 1. marca 2017 EK prijala Bielu knihu o budúcnosti Európy pod názvom „Úvahy a scenáre pre EÚ-27 do roku 2025“.

Biela kniha je príspevkom Komisie k diskusii o budúcnosti našej EÚ, ktorá začne oslavami 60. výročia Rímskych zmlúv a Rímskej deklarácie.
Komisia bude odteraz spolupracovať s občanmi. Prejav Únie predsedajúceho štát v septembri 2017 bude vychádzať z týchto myšlienok a pôjde o prvé závery navrhnuté ešte pred zasadnutím Európskej rady v decembri 2017. Toto by malo napomôcť v rozhodovaní o ďalšom postupe ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019.

Tlačová správa k Bielej knihe –  “White Paper on the future of Europe” + linky na všetky jazykové mutácie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm

 

Európsky príbeh: 60 rokov úspechu:

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/european-story—60-years-of-shared-progress_en

 

60 rokov od Rímskych zmlúv:

https://europa.eu/european-union/eu60_en