Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BBI JU Informačný deň

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

BBI JU pripravuje v Bruseli Informačný deň k novým výzvam, nasledovne:

Miesto konania:

Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, B-1000 Brussels

Termín konania:

26. Jún 2015,  09:00 do 12:30h.

Registrácia je povinná. Registrovať sa je potrebné najneskôr do 19. júna 2015.

Účasť na podujatí je bezplatná.