Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

BBI JU 2019 Fórum – Poznačte si do kalendára!

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Fórum zainteresovaných strán BBI JU 2019 spojí komunitu bio-odvetví a otvorenú diskusiu o vplyve, úspechoch a strategickom smerovaní programu spoločného podniku pre bioodvetvia, ako aj najnovší vývoj v odvetviach založených na biopalivách.

BBI JU predstaví komplexný program špičkových rečníkov, ktorí budú prezentovať svoje idei prostredníctvom inšpirujúcich vystúpení, panelových diskusií, ale aj paralelných stretnutí. Podujatie bude príležitosťou na nadväzovanie kontaktov. Na výstave projektov bude predstavených 100 projektov, čo umožní výmenou nápadov a osvedčených postupov.

Vítaní sú  zástupcovia priemyslu, malých a stredných podnikov, akademickej obce, výskumných organizácií, ale aj tvorcov politík, vedúcich predstaviteľov verejnej mienky, komunity EÚ, projektov spoločného podniku BBI a bio-priemyselných odvetví ako celku.

Viac informácií na https://bit.ly/2IUHx4p