Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Aktualizovaný zoznam cien programu Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Zaujímavou i keď u nás pomerne málo známou možnosťou financovania výskumu a inovácií sú Ceny programu Horizont 2020 (Horizon Prizes), označované aj ako “inducement prizes”. Ceny ponúkajú hotovostné prostriedky pre tých, ktorí navrhnú najefektívnejšie riešenie problému. Vyhlasujú sa v úzko vymedzených oblastiach týkajúcich sa aktuálnych spoločenských výziev a ponúkajú financovanie typicky od 1-5 mil. eur. Každá cena má špecifický rozpočet, termín otvorenia výzvy ako aj uzávierky predkladania návrhov.

Ako Ceny programu Horizont 2020 fungujú:

 • najskôr je definovaná technologická alebo spoločenská výzva, pre ktorú nebolo nájdené žiadne riešenie;
 • definuje a vyhlási sa cena za dodané prelomové riešenie;
 • stanovia sa kritériá, ktoré poskytnú informácie o tom, čo musí riešenie dokázať;
 • spôsoby na dosiahnutie riešenia nie sú vopred stanovené, čo ponecháva účastníkom úplnú slobodu pri návrhu najsľubnejšieho a najefektívnejšieho riešenia.

Nižšie nájdete pripravované i uzavreté ceny programu.

Zoznam uzávierok pre Ceny Horizont 2020: Čítajte ďalej a nájdite si svoju súťaž