Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ako porozumieť hodnotiacej správe (ESR) v H2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dánska agentúra pre vedu a vzdelávanie spracovala zaujímavú analýzu hodnotiacich správ dánskych projektových návrhov v programe Horizont 2020. Jej závery sú použiteľné pre všetkých žiadateľov v tomto programe s cieľom zvýšiť úspešnosť predkladaných návrhov.

Štúdia analyzuje 250 hodnotiacich správ a identifikuje šesť problémových oblastí, na ktorých by budúci žiadatelia mali popracovať. Sú nimi:

 • nedostatok podrobností: vo všeobecnosti sú opisy príliš všeobecné a chýbajú im podrobnosti. Týka sa to najmä popisu cieľov, metód, merateľných účinkov a pracovného plánu
 • málo kvantifikácií: hlavné ciele a dopady nie sú kvantifikované a tým pádom sú príliš všeobecné
 • nejasné cieľové skupiny: cieľové skupiny, napr. na použitie výsledkov projektu alebo diseminačných opatrení, často nie sú definované alebo dostatočne popísané
 • nerovnováha: v projektoch je neodvôvodnená nerovnováha, napr. medzi pracovnými balíkmi, partnermi alebo zdrojmi
 • nedostatok súvislostí: v návrhu je nedostatok súvislostí, napríklad medzi rôznymi časťami projektového návrhu alebo medzi metódami a cieľmi, prácou a rozpočtom
 • nedostatočné riadenie rizík: riadenie rizika sa rieši slabo alebo sa nerieši vôbec

Analýza hodnotiacich správ je k dispozícii na nasledovnom odkaze alebo po kliknutí na obrázok.

Zdroj: ufm.dk, zverejnené: 15.1.2020, autor: lda