Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Hodnotitelia pre H2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Jednou z možností ako sa môžu slovenskí odborníci zapojiť do hodnotenia žiadostí o grant, projektov a ponúk a tiež poskytovať stanoviská a poradenstvo v konkrétnych prípadoch je reagovať na výzvy zverejňované inštitúciami EÚ a vyjadriť svoj záujem.

Vo výzvach sa uvádzajú výberové kritériá, požadovaná odbornosť, popis úloh, trvanie úlohy a tiež podmienky odmeňovania.

Viac informácií nájdete na portáli pre užívateľov Funding & Tenders Opportunities

Zoznam odborníkov – hodnotiteľov H2020 Evaluators, ktorí hodnotili v období 2014 – 2018, podľa:

– pilierov H2020,

– tematických oblastí a

– krajine pôvodu hodnotiteľa

zverejnil sumárne projekt Ideal-ist na svojej webovej stránke.

Ako sa podieľalo na hodnotení projektov H2020 SLOVENSKO?

Z celkového počtu 40 089 hodnotiteľov zo Slovenska pochádza 168 hodnotiteľov, ktorí sa zúčastnili 349 sedení.

Excelentná veda 84
Vedúce postavenie priemyslu 49
Spoločenské výzvy 112
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 5
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti 10
Euratom 4

Ďakujeme  za odvedenú prácu.

Zdroj: Idealist.eu; 2.1.2020; nah