Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

12 verejných konzultácií: Povedzte svoj názor na budúce smerovanie partnerstiev vo vede a výskume v EÚ

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • biotechnológie
 • čistá a efektívne využívaná energia
 • demografické zmeny a kvalita života
 • efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • ekologická a integrovaná doprava
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • finančné a etické otázky
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Inteligentná
 • moderná výroba a spracovanie
 • moderné materiály
 • morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Nanotechnológie
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Potravinová bezpečnosť
 • Právne
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie
 • životné prostredie

Ako môže EÚ najlepšie podporiť zmysluplný výskum a inovačné partnerstvá s priemyslom?

Ako nastaviť pravidlá spolupráce členských krajín EÚ navzájom a s inými partnermi (stakeholders)?

Teraz môžete vyjadriť svoj názor na 12 navrhovaných inštitucionálnych partnerstiev vo VaV,  ktoré by mali prebiehať v novom programe Horizont Europe (2021-2027). Čítajte viac – Have your say on the next generation of ambitious research and innovation partnerships.    

Navrhované partnerstvá sú

Všetky uvedené konzultácie (prieskumy) sú otvorené do 6. novembra 2019